قشنگترین اس ام اس های عاشقانه آذر و دی 94

قشنگترین اس ام اس های عاشقانه آذر و دی 94

اگه خواستی بری دو دل نباش، بگو، من زنگ میزنم آژانس بیاد . . . 

اس ام اس عاشقانه کوتاه ||| اس ام اس عاشقانه جدید ||| اس ام اس عاشقانه زیبا

بزرگترین پشیمانی ام ساعت ها جمله ساختن برای کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند !

اس ام اس عاشقانه کوتاه ||| اس ام اس عاشقانه جدید ||| اس ام اس عاشقانه زیبا

من را ببین …! همچنان ایستاده ام … کسی که فکر میکردی ,میشکند بی تو , میشکند امثال کسی مثل تو را

اس ام اس عاشقانه کوتاه ||| اس ام اس عاشقانه جدید ||| اس ام اس عاشقانه زیبا

واسه همه وقت داشتی به جز منی که واسه هیچکس به جز تو وقت نداشتم …

اس ام اس عاشقانه کوتاه ||| اس ام اس عاشقانه جدید ||| اس ام اس عاشقانه زیبا

سکوت می کنم و او فکر میکند بازی را برده ولی هرگز نمی فهمد با هر کسی رقابت نمی کنم !

اس ام اس عاشقانه کوتاه ||| اس ام اس عاشقانه جدید ||| اس ام اس عاشقانه زیبا

آی تویی که عاشقش شدی ، استخوان هایت را محکم ببند همین روزها به تو میگوید

دیگر نمی خواهمت و این محکم کاری اینجا به کارت می آید !

اس ام اس عاشقانه کوتاه ||| اس ام اس عاشقانه جدید ||| اس ام اس عاشقانه زیبا

مهلت بده میروم ، فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم !

اس ام اس عاشقانه کوتاه ||| اس ام اس عاشقانه جدید ||| اس ام اس عاشقانه زیبا

مراقب باش به چه کسی اعتماد میکنی … شیطان هم یه زمانی فرشته بود !

اس ام اس عاشقانه کوتاه ||| اس ام اس عاشقانه جدید ||| اس ام اس عاشقانه زیبا

حرف هایت بوی دوستت دارم میدهد ولی کاش فکری برای چشم هایت می کردی !

اس ام اس عاشقانه کوتاه ||| اس ام اس عاشقانه جدید ||| اس ام اس عاشقانه زیبا

نمی بینی سکوت کرده ام ؟ راضی هستم فقط زودتر برو ؛ بدرقه ات هم آب دهانم !

قشنگترین اس ام اس های عاشقانه آذر و دی 94