اس ام اس و متن کوتاه عاشقانه زمستان 1394

اس ام اس و متن کوتاه عاشقانه زمستان 1394

زیباترین شب زمین شب پرازنگاه تو، دعاى من براى تو ،خداى من پناه تو.

اس ام اس عاشقانه جدید ||| جملات زیبا و عاشقانه ||| متن های عاشقانه

دردیاری که همه دل شکنند،به تونازم که وجودت غم دل میشکند..!

اس ام اس عاشقانه جدید ||| جملات زیبا و عاشقانه ||| متن های عاشقانه

من به یاد دل ودل یادتورامی گیرد دل اگریاد عزیزش نکند می میرد!

اس ام اس عاشقانه جدید ||| جملات زیبا و عاشقانه ||| متن های عاشقانه

اگردوچشم خسته ام حس خماری میکند،بدان برای دیدنت لحظه شماری میکند.

اس ام اس عاشقانه جدید ||| جملات زیبا و عاشقانه ||| متن های عاشقانه

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست .

اس ام اس عاشقانه جدید ||| جملات زیبا و عاشقانه ||| متن های عاشقانه

بی هیچ دلیلی “بیادت هستم” تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد .

اس ام اس عاشقانه جدید ||| جملات زیبا و عاشقانه ||| متن های عاشقانه

اونقدر که فکرشو میکنی دوستت ندارم ، چون اونقدر دوستت دارم که نمیتونی فکرشو بکنی !

اس ام اس عاشقانه جدید ||| جملات زیبا و عاشقانه ||| متن های عاشقانه

من از بادم تو از باران. من از موجم تو از ساحل. من از امروز تو از فردا. اگر بادم اگر باران . به جان جمله یاران. تو را دوست دارم بی پایان.

اس ام اس عاشقانه جدید ||| جملات زیبا و عاشقانه ||| متن های عاشقانه

اگر چشمان من دریاست تویی فانوس شبهایش. اگر حرفی زدم از دل، تویی مفهوم و معنایش.

اگر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفت. به شرط انکه گهگاهی، تو هم از من کنی یادی.

اس ام اس عاشقانه جدید ||| جملات زیبا و عاشقانه ||| متن های عاشقانه

یاد یاران هر کجا باشد خوش است دل بدون یاد یاران ناخوش است

اس ام اس و متن کوتاه عاشقانه زمستان 1394