تعبیر خواب طاووس همراه عکس این پرنده زیبا

تعبیر خواب طاووس همراه عکس این پرنده زیبا

مهستان » عکس های زیبا همراه با تعبیر خواب طاووس ابن سیرین , را در ادامه مشاهده نمایید

تعبیر خواب طاووس,عکس طاووس,عکس طاووس های زیبا,طاووس در خواب,طاووس به انگلیسی

طاووس ( Peafowl )

تعبیر خواب طاووس,عکس طاووس,عکس طاووس های زیبا,طاووس در خواب,طاووس به انگلیسی
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین » دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است . اگر بیند که طاووسی نر داشت ، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند . اگر طاووسی ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.
تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق » دیدن طاووس بر دو وجه بود . اول : پادشاه عجم . دوم : بزرگی مالدار .
تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال » دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد . اگر بیند که طاووس با وی سخن گفت، دلیل که ولایتی یابد . اگر بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.

تعبیر خواب طاووس همراه عکس این پرنده زیبا