حرکت جالب کودکان برای کمک به نیازمندان

حرکت جالب کودکان برای کمک به نیازمندان

مهستان » عکس های جالب از کمک کوکان در شهر هالیفاکس کانادا , را در ادامه مشاهده نمایید

حرکت جالب کودکان برای کمک به نیازمندان

تارا اسمیت 8 ساله بهمراه دوستان خود برای کمک به افراد فقیر و بیخانمان لبا های گرم و مناسب برای فصل زمستان را جمع آوری میکند و به تیر های چراغ برق خیابان ها گره میزند

حرکت جالب کودکان برای کمک به نیازمندان

تا با این کار افراد نیازمند بتوانند از این لباس ها در فصل سرد زمستان استفاده نمایند .

حرکت جالب کودکان برای کمک به نیازمندان

حرکت جالب کودکان برای کمک به نیازمندان