ژورنال جدید لباس مجلسی های اسلامی 2016

ژورنال جدید لباس مجلسی های اسلامی 2016

مهستان » عکس مدل های جدید لباس مجلسی پوشیده , را در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

مدل های جدید لباس شب,لباس مجلسی زنانه,لباس مجلسی زیبا و جدید

لباس مجلسی اسلامی شیک,لباس مجلسی با حجاب اسلامی,لباس مجلسی پوشیده

مدل های جدید لباس شب,لباس مجلسی زنانه,لباس مجلسی زیبا و جدید

جایگزین سفید کننده ها در شست و شوی » لباس می توانید میزان محلول سفید کننده تان را با بهره جستن از جوش شیرین به نصف تقلیل دهید. در ماشین های لباسشویی که از بالا پر می شوند یک دوم فنجان و در آن هایی که از جلو پر می شوند ۱٫۴ فنجان جوش شیرین بریزید تا به استفاده بیش از حد از سفید کننده ها نیاز نداشته باشید .

لباس مجلسی اسلامی شیک,لباس مجلسی با حجاب اسلامی,لباس مجلسی پوشیده

مدل های جدید لباس شب,لباس مجلسی زنانه,لباس مجلسی زیبا و جدید

نرم و خوش بو شدن لباس ها » جوش شیرین شوینده بسیار مفیدی است، ۱٫۴ تا نصف فنجان جوش شیرین برای شست وشو می تواند لباس هایتان را نرم و خوشبو کند.

لباس مجلسی اسلامی شیک,لباس مجلسی با حجاب اسلامی,لباس مجلسی پوشیده

مدل های جدید لباس شب,لباس مجلسی زنانه,لباس مجلسی زیبا و جدید

زداینده بو از لباس » سرکه در زدودن بوهای بد از لباس – به خصوص بوی سیگار – بسیار مفید است. اگر کمی سرکه سفید به آب شست و شوی لباس

خود اضافه کنید بوهای نامطبوع لباس از بین خواهد رفت یا اگر قصد شستن لباس را ندارید لباس ها را بالای ظرفی که در آن یک فنجان سرکه سفید و چند

لیتر آب است آویزان کنید تا در اثر بخار حاصل، بوی نامطبوع آن ها از بین برود .

لباس مجلسی اسلامی شیک,لباس مجلسی با حجاب اسلامی,لباس مجلسی پوشیده

مدل های جدید لباس شب,لباس مجلسی زنانه,لباس مجلسی زیبا و جدید

از بین بردن اثر صابون از لباس ها » در آخرین وهله شست وشو، یک فنجان سرکه روی لباس ها بریزید و نتیجه آن را مشاهده کنید. سرکه آن قدر قوی نیست که

تار و پود لباس را از بین ببرد. در عوض می تواند اثر قلیایی شوینده ها یا صابون را از بین ببرد. سرکه نیز اسیداوریک را هم از بین می برد از این رو افزودن یک فنجان سرکه

به آب در آخرین مرحله شست وشو برای لباس کودکان بسیار سودمند است.

لباس مجلسی اسلامی شیک,لباس مجلسی با حجاب اسلامی,لباس مجلسی پوشیده

مدل های جدید لباس شب,لباس مجلسی زنانه,لباس مجلسی زیبا و جدید

لباس مجلسی اسلامی شیک,لباس مجلسی با حجاب اسلامی,لباس مجلسی پوشیده

مدل های جدید لباس شب,لباس مجلسی زنانه,لباس مجلسی زیبا و جدید

لباس مجلسی اسلامی شیک,لباس مجلسی با حجاب اسلامی,لباس مجلسی پوشیده

مدل های جدید لباس شب,لباس مجلسی زنانه,لباس مجلسی زیبا و جدید

لباس مجلسی اسلامی شیک,لباس مجلسی با حجاب اسلامی,لباس مجلسی پوشیده

ژورنال جدید لباس مجلسی های اسلامی 2016