عکس های تاسفبار از اثرات آلودگی محیط زیست

عکس های تاسفبار از آلودگی محیط زیست

مهستان » عکس های بسیار دردناک از تاثیر آلودگی و زباله ها , بر روی محیط زیست و جانوران

محیط زیست آلوده,آلوده ترین شهرهای جهان,تاثیر آلودگی بر حیوانات

شاید بتوان گفت که داستان دفن و محو زباله ها دیگر در جهان مدرن به پایان رسیده و راهی جز بازیافت آن باقی نمانده است. با پیشرفت تکنولوژی بازیافت ،

بازیافت صنعتی زباله ها به مهمترین چالش زیست محیطی و انسانی روزگار تبدیل شده که کشورهای مختلف رویه های متفاوتی را برای آن در پیش گرفته اند

محیط زیست آلوده,آلوده ترین شهرهای جهان,تاثیر آلودگی بر حیوانات

60 درصد زباله های خانگی بریتانیا قابل بازیافت یا تغییر کاربری است اما در انگلیس تنها 17.7 درصد زباله ها بازیافت می شوند و 78 درصد آن دفن میشوند این

در شرایطی است که روزانه بیش از 5.3  میلیون تن زباله در جهان تولید می شود که ایرانی ها با میانگین سرانه 700گرم ،40 هزار تن زباله در روز تولید میکنند.

محیط زیست آلوده,آلوده ترین شهرهای جهان,تاثیر آلودگی بر حیوانات

این در حالی است که آلمانی ها روزانه 90 هزار تن تولید زباله دارند، که در نگاه نخست فاجعه به نظر می رسد. اما در کشورهای توسعه یافته ای همچون

آلمان 80 درصد از زباله ها بازیافت می شود، در حالی که در ایران کمتر از 5 درصد زباله به چرخه استفاده باز می گردد و فاجعه درست از همین جا آغاز میشود،

محیط زیست آلوده,آلوده ترین شهرهای جهان,تاثیر آلودگی بر حیوانات

 زمانی که با کوهی از زباله رو به روییم و نمی دانیم چه کنیم، در حالی که به طور متوسط کشورهای در حال توسعه، 5 درصد سرانه تولید ناخالص ملی خود را

برای خدمات مدیریت ضایعات شهری هزینه می کنند.

محیط زیست آلوده,آلوده ترین شهرهای جهان,تاثیر آلودگی بر حیوانات

محیط زیست آلوده,آلوده ترین شهرهای جهان,تاثیر آلودگی بر حیوانات

محیط زیست آلوده,آلوده ترین شهرهای جهان,تاثیر آلودگی بر حیوانات

عکس های تاسفبار از اثرات آلودگی محیط زیست