قتل مادر زن بعد از تجاوز

قتل مادر زن بعد از تجاوز

مهستان » عکس و اخبار مربوط به تجاوز جنسی همراه با خشونت در یکی از مناطق لندن

تجاوز,آزار واذیت جنسی

محمد یاسین یوسف 32 ساله بخاطر حرکت بیشرمانه خود به حبس ابد محکوم شد . شبانه و پس از ورود به اتاق مادر زن 64 ساله خود در را پشت سرش قفل میکند و بعد از اجرای

عمل کثیف و حیوانی خود مقتول را به قتل میرساند در این هنگام دو قلوهای محمد یاسین بخاطر صدای زیاد از خواب بیدا میشوند , اما بخاطر اینکه در قفل بوده نمیتوانند کاری از پیش

ببرند. قاضی پرونده گفت طی خدمت 35 ساله خود تا کنون چنین موردی را مشاهده نکرده . همسر محمد یاسین یوسف در دادگاه گفت این حادثه به شدت خانواده ما را از هم پاشیده

قتل مادر زن بعد از تجاوز