زیباترین عکس های عاشقانه و رمانتیک 2016

زیباترین عکس های عاشقانه و رمانتیک 2016

مهستان » عکس نوشته های زیبا و احساسی , را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

دوبیتی های باباطاهر »

اگر دل دلبری دلبر کدامی وگر دلبر دلی دل را چه نامی

دل و دلبر بهم آمیته وینم ندانم دل که و دلبر کدامی

عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه دونفره,عکس عاشقانه 2016

دوبیتی عاشقانه باباطاهر »

نوای ناله غم اندوته ذونه عیار قلب و خالص بوته ذونه

بیا سوته دلان با هم بنالیم که قدر سوته دل دل سوته ذونه

عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه دونفره,عکس عاشقانه 2016

دوبیتی از باباطاهر »

دیم یک عندلیب خوشنوایی که مینالید وقت صبحگاهی

بشاخ گلبنی با گل همی گفت که یارا بی وفایی بی وفایی

عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه دونفره,عکس عاشقانه 2016

دوبیتی های ناب باباطاهر »

به قبرستان گذر کردم صباحی شنیدم ناله و افغان و آهی

شنیدم گله ای با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد بکاهی

عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه دونفره,عکس عاشقانه 2016

دوبیتی های زیبای باباطاهر »

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی دلش از درد دنیا ریشتر بی

اگر بر سر نهی چون خسروان تاج به شیرین جانت آخر نیشتر بی

عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه دونفره,عکس عاشقانه 2016

دوبیتی های معروف باباطاهر »

عزیزا ما گرفتار دو دردیم یکی عشق و دگر در دهر فردیم

نصیب کس مباد این غم که ما راست جمالت یک نظر نادیده مردیم

عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه دونفره,عکس عاشقانه 2016

شعرهای دوبیتی باباطاهر »

زدل نقش جمالت در نشی یار خیال خط و خالت در نشی یار

مژه سازم بدور دیده پرچین که تا وینم خیالت در نشی یار

عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه دونفره,عکس عاشقانه 2016

زیباترین عکس های عاشقانه و رمانتیک 2016