حرکات جنجالی و خبر ساز جنیفر لوپز در مراکش

حرکات جنجالی و خبر ساز جنیفر لوپز در مراکش

مهستان » عکس های جدید جنیفر لوپز , را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

برگزاری کنسرت در مزاکش و استفاده از لباس های نامناسب و حرکات زننده باعث شد تا نخست وزیر مراکش واکنش تندی به این مسئله نشان دهد و با جنیفر لوپز برخورد تندی کند

و او را سرزنش کند به خاطر اینکه مراکش یک کشور مسلمان میباشد و جنیفر لوپز نباید چنین حرکاتی را انجام میداده . عبداله بنکی ران نخست وزیر مراکش درباره این مسئله

خواستار  پیگیری نهادهای قضایی و بخورد با مسئولین برگزاری این کنسرت شد . واکنش ها بقدری تند بود که درخواست حبس به مدت دو سال را برای  این افراد داشتند .

جنیفر لوپز

حرکات جنجالی و خبر ساز جنیفر لوپز در مراکش