تجاوز همگانی به یک دختر پاکستانی

تجاوز همگانی به یک دختر پاکستانی

مهستان » عکس و اخبار مربوط به تجاوز جنسی به دختری 18 ساله بدستور دادگاه قبیله ای .

قربانی این ناعدالتی بی بی مختاران است که بخاطر روابط برادرش با دختری از قبیله همسایه و تشکیل یک دادگاه قبیله ای بجای برادرش محکوم شد و توسط افراد آن قبیله مورد تجاوز

قرار گرفت . چند روز پس از انتشار این خبر در بین مردم پاکستان دولت خیلی سریع واکنش نشان داد و بخاطر این حرکت غیر انسانی سران این دادگاه قبیله ای را بازداشت نمود .

حرکت این قبیله بقدری زشت بوده که پس از تعرض به این نگون بخت توسط 4 مرد از قبیله او را برهنه رها کرده اند تا به خانه اش بازگردد . یک مقام وزارت کشور گفت : که هر دو

ساعت به یک زن در پاکستان تجاوز میشود ، اما هیچ تجاوز جنسی گزارش نمیشود به دلیل انگ اجتماعی و عدم امکان اثبات اتهام و این یک فاجعه نگران کننده است .

تجاوز همگانی به یک دختر پاکستانی