گزارش یک تجاوز جنسی در دفتر کار

گزارش یک تجاوز جنسی 1

مهستان : عکس و اطلاعات مزبوط به یک تجاوز جنسی به یک کارمند , را میتوانید در ادامه مطلب مشاهده نمایید .

بنا بر گزارش دیلی میل : ادیسون بریدت یک مهاجم جنسی بوده و پس از مراجعه به یکی از دفاتر توریستی شهر پورتموث و به بهانه استفاده از تلفن وارد دفتر شده و بعد از اینکه

متوجه میشود به جز او و کارمند 22 ساله آنجا کسی نیست به زور و با استفاده از یک چاقوی ضامن دار به کارمند بیچاره تجاوز میکند و از محل متواری میشود بعد از چند روز متهم

را دستگیر کرده و دادگاه برای او حکم 14 سال زندان را صادر نموده است .

عکس تجاوزجنسی زنان

گزارش یک تجاوز جنسی در دفتر کار