جدیدترین جمله های عاشقانه قشنگ 94

اس ام اس عاشقانه جدید خیلی قشنگ 94

چه زیباست خیالی که تو را از آن همه فاصله می آورد به کلبه ی تنهایی من

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

نقش یک درخت خشک را در زندگی بازی میکنم

نمیدانم که باید چشم انتظار بهار باشم یا هیزم شکن پیر

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

آسان تر نگاهم کن دلم تا عشق بیشتر نمی داند!

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

همه چیز با تو شروع شد اما هیچ چیز با تو تمام

نمی شود حتی همین دلتنگی های من!

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

گیرم که از حصار کوتاه دلم ساده می پری با دیوار بلند خیالم چه می کنی؟

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

تنهایی ات را از تو گرفتم در خنده هایم شریکت کردم

نگفته بودی بازرگان عشقی، من از کجا می دانستم سود من تنهاییست

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

دوست داشتن را نه می نویسند نه میگویند ثابت می کنند

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

کاش بدانی، قهر میکنم تا دستم را محکمتر بگیری و بلندتر بگویی: بمان

نه اینکه شانه بالا بیندازی و آرام بگویی: هر طور راحتی

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

چقدر صدای تیک تاک ساعت دلخراش است

وقتی تو “یک ثانیه” هم در کنارم نیستی

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

آغوشت، علم را زیر سوال می برد

آنقدر آرامم می کند که هیچ مسکنی جایش را نمی گیرد

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

خودتان را در قلب هیچ آدمی نچپانید جا نمی شوید، چروک می شوید فقط

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

در خاطری که “تویی”، دیگران فراموشند بگذار در گوشت

بگویم “میخواهمت” این خلاصه ی تمام حرفهای عاشقانه ی دنیاست

زیباترین جمله های کوتاه عاشقانه برای همسر

سرکش بودم به حیله رامم کردیای افسونگر، چه پخته خامم کردی

خوش چرخاندی کمند گیسویت رادر تاریکی اسیر دامم کردی

اس ام اس عاشقانه جدید خیلی قشنگ 94