زندگی عشایر مغولستان با گوزن ها

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها

همانگونه که در تصاویر مشاهده میکنید مردم عشایری Dukha در شمال مغولستان

برای رفع نیازهای خود مثل مهاجرت و…. از گوزن های این منطقه استفاده میکنند .

مردم Dukha گوزن شمالی را رام کرده و از آنها برای سوار شدن و تامین مواد غذایی

گوشت , شیر , پنیر و خز استفاده میکنند و با این کار نسل گوزنها در حال نابود شدن میباشد

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

زندگی عشایر در مغولستان همراه با گوزن ها , زندگی مردم مغولستان

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس های جالب

زندگی عشایر مغولستان