عکس های عاشقانه بارانی

عکس های عاشقانه بارانی

تو بارون که رفتی ** شبم زیر و رو شد

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های عاشقانه بارانی

یه بغض شکسته ** رفیق گلوم شد

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های عاشقانه بارانی

تو بارون که رفتی ** دل باغچه پژمرد

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های عاشقانه بارانی

تمام وجودم ** توی آینه خط خورد

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های عاشقانه بارانی

هنوز وقتی بارون ** تو کوچه می باره

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های زیبای عاشقانه بارانی

دلم غصه داره ** دلم بی قراره

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های عاشقانه بارانی

نه شب عاشقانه است ** نه رویا قشنگه

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های زیبای عاشقانه بارانی

دلم بی تو خونه ** دلم بی تو تنگه

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های عاشقانه بارانی

یه شب زیر بارون ** که چشمم به راهه

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های زیبای عاشقانه بارانی

می بینم که کوچه ** پر نور ماهه

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های عاشقانه بارانی

تو ماه منی که ** تو بارون رسیدی

عکس های زیبای عاشقانه بارانی , متن اهنگ تو بارون که رفتی

عکس های عاشقانه بارانی

امید منی تو ** شب نا امیدی

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس عاشقانه

عکس های عاشقانه بارانی