عکس عقاب های وحشی

عکس عقاب وحشی

عقابها تک همسرند و جفت خود را برای زندگی تا پایان عمر انتخاب میکنند

عکس عقاب سر سفید

عکس عقاب سر سفید

آشیانه خود را با شاخه ها و ترکه های چوب در یک نقطه مرتفع بر روی درخت های

عکس عقاب در حال شکار

عکس عقاب وحشی

بلند یا صخره ها و در داخل قلمر تغذیه ای خود میسازند .

عکس عقاب در حال شکار ماهی

عکس عقاب وحشی

حدود شش تا هشت هفته به روی تخم های خود میخوابند

عکس عقاب درحال پرواز

عکس عقاب وحشی

بیشتر عقاب ها فقط دو تخم میگذارند که معمولا تنها یکی از آنها زنده میماند .

عکس سر عقاب

عکس عقاب سر سفید

عکس عقاب سفید

عکس عقاب وحشی

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس حیوانات

عکس عقاب های وحشی