سریعترین حیوانات

یوزپلنگ

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 70 kg دارد و سرعت آن به 113 km/h میرسد

آهو ( شاخ چنگالی )

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 70 kg دارد و سرعت آن به 98 km/h میرسد

شیر

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 200 kg دارد و سرعت آن به 80 km/h میرسد

غزال تامسون

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 30 kg دارد و سرعت آن به 80 km/h میرسد

کل یالدار ( بز کوهی )

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 230 kg دارد و سرعت آن به 80 km/h میرسد

غزال افریقایی

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 30 kg دارد و سرعت آن به 80 km/h میرسد

اسب آمریکایی

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 380 kg دارد و سرعت آن به 76 km/h میرسد

سگ وحشی آفریقایی

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 50 kg دارد و سرعت آن به 72 km/h میرسد

گوزن الک

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 180 kg دارد و سرعت آن به 72 km/h میرسد

گرگ ( کابوتی )

سریعترین حیوانات

وزنی در حدود 50 kg دارد و سرعت آن به 69 km/h میرسد

سریعترین حیوانات