تک بیت های خاص

تک بیت های خاص

لازمه ی عاشقیست رفتن و دیدن ز دور

ور نه ز نزدیک هم رخصت دیدار هست

تک بیت عاشقانه

در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز

ایستاده ام چو شمع، مترسان ز آتشم

تک بیت فلسفی زیبا

ذره ذره هر چه بود از من گرفت

دیر دانستم که گیتی رهزن است

تک بیت هجران

هجری به سالهای فراوان کشیده ام

وصلی به طول مدت هجرانم آرزوست

تک بیت دلدادگی

روز محشر چو بپرسند ز من قاتل را

دیده را نام برم اول و زان پس دل را

تک بیت تیکه دار

کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجی خموش

تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا

تک بیت زیبا و عاشقانه

ای عشق خوارتر کن از اینم به کوی او

تا هر که بیندم نکند آرزوی او

تک بیت تنهایی

تا بپیوندد به دریا کوه را تنها گذاشت

رود رفت اما مسیر رفتنش را جا گذاشت

تک بیت شکستن عهد

هر عهد که با چشم دل انگیز تو بستم

امشب همه را چون سر زلف تو، شکستم

تک بیت قشنگ

گره واکن ز پیشانی مرنجان طاق ابرو را

صبوری پیشه کن امروز گره ها وا شود فردا

تک بیت عرفانی

نیست در جوهره خلقت ما خصلت بد

آنچه ما را به پلیدی فکند طینت ماست

تک بیت ناله و غم

نال کم کن زفلک شکوه مکن از غم دل

تو چه دانی که پس پرده چه سان می گذرد

تک بیت نصیحت

بد اندیش مردم بجز بد ندید

بیفتاد و عاجزتر از خود ندید

تک بیت معنا دار

یک نفر هست که گم کرده دلش را اینجا

به خودش پس بده بی زحمت اگر دست شماست

تک بیت عاشق شدن

هیچ میدانی چرا جان را نثارت می کنم؟

تا یقین گردد تو را می خواهم از جان بیشتر

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی تک بیتی

تک بیت های خاص