دروازه باغ ملی در تهران

سردر باغ ملی از بناهای زیبای به جا مانده از دوره قاجار است

که در سال های 1301 تا 1304 توسط جعفرخان معمار کاشانی

احداث شده .این بنا در خیابان سپه سابق (امام خمینی فعلی)

دروازه باغ ملی در تهران

واقع شده است. سر در باغ ملی و ساختمان های مجاور آن به

دستور مستقیم رضاشاه و توسط جعفر خان کاشانی و به کمک

آلمانیها در زمان پیش از بر افروخته شدن آتش جنگ جهانی دوم

دروازه باغ ملی در تهران

در تهران که پایتخت بود ساخته شد . این سردر به عنوان دروازه

ورود به میدان مشق ، که محوطه ای نظامی و در اختیار قشون

بود احداث شد مدتی پس از ساخت این دروازه ،فکر ایجاد اولین

باغ عمومی شهر تهران به نام باغ ملی، در اراضی داخل میدان

مشق، مطرح شد و طرح ساختش تهیه شده و به اجرا درآمد .

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس گل و منظره

دروازه باغ ملی در تهران