تک بیتی های زیبا و ناب

تک بیتی های زیبا و ناب

عاشقم گر نیستی، لطفی بکن نفرت بورز

بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم می کند

تک بیتی گذر عمر

سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم

آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم

تک بیتی سوزناک

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند

تک بیتی جوانی

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟

تک بیتی ازل

از ازل تا به ابد پرسش آدم این است

دست بر میوه ی حوا بزنم یا نزنم؟

تک بیتی عرفانی

یک نقطه بیش، فرق رحیم و رجیم نیست!

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند!

تک بیتی محبت

در آغاز محبت گر پشیمانی بگو با من

که من هم دل ز مهرت بر کنم تا فرصتی دارم

تک بیتی زیبا

من ندانم کیستی یا از کجایی، چیستی؟

اخم اگر کردی یقین دانم که از ما نیستی!

تک بیتی گریه

من از چشمان خود آموختم رسم محبت را

که هر عضوی به درد آید، به جایش دیده می گرید

تک بیتی غم انگیز

هر چه می خواهم غمت را در دلم پنهان کنم

سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن!

تک بیتی در مورد چشم

مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد

قضای آسمان است این و دیگر گون نخواهد شد

تک بیتی طبیب

زحمت چه می کشی پی درمان ما طبیب؟

ما به نمی شویم و تو بدنام می شوی!

تک بیتی تنهایی

چون خیالت همه شب مونس و دمساز من است

شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی

تک بیت تیکه دار

ای سیب سرخ، غلت زنان در مسیر رود

یک شهر تا به من برسی عاشقت شدند

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی تک بیتی های ناب 

تک بیتی های زیبا و ناب