یادبود سربازان جنگ جهانی اول

انگلیس با از دست دادن 888,246 سرباز در جنگ جهانی اول , خسارت زیادی را در این بخش دید و برای

یادبود سربازان جنگ جهانی اول

بزرگداشت سربازان خود یک مراسم ماندگار را در سال 2014 دقیقا 100 سال پس از جنگ جهانی اول برگذار

یادبود سربازان جنگ جهانی اول

نمود و با استفاده از 888,246 گل خشخاش دریای سرخی که برج لندن را احاطه کرده است طراحی نمود .

یادبود سربازان جنگ جهانی اول

قیمت هر شاخه گل 25 پوند است . قرار است درآمد حاصل از این مراسم , بین 6 موسسه خیریه تقسیم شود .

یادبود سربازان جنگ جهانی اول

یادبود سربازان جنگ جهانی اول

یادبود سربازان جنگ جهانی اول

یادبود سربازان جنگ جهانی اول

یادبود سربازان جنگ جهانی اول

یادبود سربازان جنگ جهانی اول

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس های جالب

یادبود سربازان جنگ جهانی اول