الفا رومئو

قیمت

000 800  هزار دلار

سرعت

320 کیلومتر در ساعت

با 640  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.5  ثانیه پر میکند

الفا رومئو

الفا رومئو 8c

قیمت

———

سرعت

306 کیلومتر در ساعت

با 600  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.9  ثانیه پر میکند

الفا رومئو 8c

الفا رومئو 2015

قیمت

000 000 3 هزار دلار

سرعت

300 کیلومتر در ساعت

با 420  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 3.2  ثانیه پر میکند

الفا رومئو 2015

الفا رومئو جدید

قیمت

000 320 هزار دلار

سرعت

295 کیلومتر در ساعت

با 485  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 4  ثانیه پر میکند

الفا رومئو 2015

آلفارومئو c4

قیمت

000 70 هزار دلار

سرعت

258 کیلومتر در ساعت

با 240  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 4.5  ثانیه پر میکند

آلفارومئو c4

الفا رومئو قدیمی

قیمت

000 000 2 دلار

سرعت

260 کیلومتر در ساعت

با 230  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 5.5  ثانیه پر میکند

الفا رومئو قدیمی

الفا رومئو GTA

قیمت

000 60 هزار دلار

سرعت

250 کیلومتر در ساعت

با 247  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 6.3  ثانیه پر میکند

الفا رومئو GTA

الفا رومئو S

قیمت

000 80 هزار دلار

سرعت

244 کیلومتر در ساعت

با 260  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 6.8  ثانیه پر میکند

الفا رومئو S

الفا رومئو GTV

قیمت

000 30 هزار دلار

سرعت

255 کیلومتر در ساعت

با 240  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 6.3  ثانیه پر میکند

الفا رومئو GTV

آلفارومئو جولیتا

قیمت

000 50 هزار دلار

سرعت

242 کیلومتر در ساعت

با 232  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 6.8  ثانیه پر میکند

آلفارومئو جولیتا

خودروی آلفارومئو جولیتا

قیمت

000 500 1 دلار

سرعت

245 کیلومتر در ساعت

با 170  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 7  ثانیه پر میکند

خودروی آلفارومئو جولیتا

الفا رومئو مونترال

قیمت

000 90 هزار دلار

سرعت

229 کیلومتر در ساعت

با 200  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 7.5  ثانیه پر میکند

الفا رومئو مونترال

آلفارومئو c6

قیمت

000 500 3 دلار

سرعت

200 کیلومتر در ساعت

با 145  اسب بخار قدرت

0 تا 100 کیلومتر در ساعت را در 9  ثانیه پر میکند

آلفارومئو c6

پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس ماشین

عکس و قیمت انواع ماشین های الفا رومئو