عکس طبیعت بکر

شعر نوبهاری

داغ امید به دل ماند و تحمل کردیم

آرزو مرد شنیدیم و تجاهل کردیم

کاسه ی صبر عجیب نیست که لبریز شود

زانچه یک عمر شنیدیم و تحمل کردیم

بلبل فصل خزانیم و ز گلریزی اشک

آشیان را به نظرها سبد گل کردیم

همچو فواره که از اوج سرازیر شود

به ترقی چو رسیدیم تنزل کردیم

ناصح از پند مکرر ننشیند خاموش

گرچه هر بار شنیدیم تغافل کردیم

دست پرورده ی ذوقیم و به فتوای بهار

گوش را وقف نواخوانی بلبل کردیم

حاجت طعنه زدن نیست که ما خود خجلیم

زین همه بار که بر دوش توکل کردیم

کم نشد حیرت و سرگشتگی ما افزود

هرچه در کار جهان بیش تامل کردیم

گذر عمر نه زآنگونه که حافظ فرمود

بود سیلی که تماشا ز سر پل کردیم

ای خزان دست نگه دار که در آخر عمر

نوبهار دگری آمد و ما گل کردیم

شعر محمد قهرمان

عکس طبیعت بکر

عکس طبیعت بکر جهان

عکس طبیعت بکر

عکس طبیعت بکر و زیبا

عکس طبیعت بکر

عکسهای طبیعت بکر

عکس طبیعت بکر

تصاویر طبیعت بکر

عکس طبیعت بکر

گل شبنم دار

عکس طبیعت بکر

گل بارون زده

عکس طبیعت بکر

عکس از طبیعت بکر

عکس طبیعت بکر

عکس باران و گل

عکس طبیعت بکر

عکس گل زیر بارون

عکس طبیعت بکر

عکس گل زیر باران

عکس طبیعت بکر

عکس گل و شبنم

عکس طبیعت بکر

عکس از طبیعت بکر و زیبا

عکس طبیعت بکر

طبیعت بکر جهان

عکس طبیعت بکر

طبیعت بکر دنیا

عکس طبیعت بکر

طبیعت های بکر جهان

عکس طبیعت بکر

طبیعت بکر در جهان

عکس طبیعت بکر

تصاویری از طبیعت بکر جهان

عکس طبیعت بکر

طبیعت های بکر دنیا

عکس طبیعت بکر

مناطق بکر دنیا

عکس طبیعت بکر

عکس مناطق بکر دنیا

عکس طبیعت بکر

عکس از مناطق بکر دنیا

عکس طبیعت بکر

عکس مناظر بکر

عکس طبیعت بکر

عکس مناظر بکر دنیا

عکس طبیعت بکر

عکس های مناظر بکر

عکس طبیعت بکر

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس گل و منظره

عکس طبیعت بکر