عکس طاووس های زیبا

درکنارگلبنی خوشرنگ و بو طاووس زیبا 

 با پرصدرنگ خود مستانه زد چتری فریبا

ازغرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم

نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم 

تاج رنگینی به سرداشت خرمنی گل جای پرداشت

درمیان سبزه هرسو بیخبر ازخود گذرداشت

هر زمان برخود نظر بودش سرا پا نخوتش افزون شد ازآن چتر زیبا

بیخبر از کاردنیا 

منکه خود مفتون هر نقش و جمالم هر زمان پابند یک خواب و خیالم

خوش بودم گرم تماشا

چوشد ز شور او فزون غرور او پای زشتش شد هویدا

هرکسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا 

چوغنچه بسته شد پرش شکسته شد تا بدید آن زشتی پا

هرکسی در این جهان باشد اسیر زشت و زیبا

من همان طاووس مستم چتر خود نگشاده بستم

یک جهان ذوق و هنر هستم، ولی با صد دریغا 

سینه ای بیکینه دارم روح چون آئینه دارم

گنج شعر و شور و حالم این همه نقدینه دارم

جلوه آن مرغ شیدا گفته جان پرور من

پای آن طاووس زیبا این دل بیدلبر من

درکنارگلبنی خوشرنگ و بو طاووس زیبا

با پرصدرنگ خود مستانه زد چتری فریبا 

ازغرورش هرچه من گویم یک از صدها نگفتم

نکته ای در وصف آن افسونگر رعنا نگفتم

عکس طاووس

عکس طاووس سفید

عکس طاووس

عکس های طاووس ماده

عکس طاووس

طاووس سفید

عکس طاووس

تصاویر طاووس سفید

عکس طاووس

طاووس های سفید

عکس طاووس

طاووس های بسیار زیبا

عکس طاووس

طاووس های زیبا

عکس طاووس

تصاویر طاووس های زیبا

عکس طاووس

تصاویر انواع طاووس

عکس طاووس

تصاویری از طاووس

عکس طاووس

عکس طاووس نر و ماده

عکس طاووس

پر طاووس قشنگ

عکس طاووس

بال طاووس

عکس طاووس

زیباترین طاووس جهان

عکس طاووس

دم طاووس

عکس طاووس

طاووس نر

عکس طاووس

عکس طاووس های نر

عکس طاووس

عکس طاووس نر

عکس طاووس

عکس طاووس بسیار زیبا

عکس طاووس

عکس های زیبا طاووس

عکس طاووس

تصاویر طاووس

عکس طاووس

عکس زیباترین طاووس

عکس طاووس

عکس طاووس

عکس طاووس

عکس طاووس در حال پرواز

عکس طاووس

عکس طاووس زیبا

عکس طاووس

منبع : پورتال جامع مهستان ارسال شده در دسته بندی عکس حیوانات

عکس طاووس های زیبا